Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest redakcja bloga Diceland (dicelandblog.pl).
2. Sponsorem nagrody jest wydawnictwo gier planszowych Fox Games.
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
9. Konkurs trwa do 13 czerwca 2021 roku do godziny 23:59.
10. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi pod konkursowym postem na stronie Facebook.
11. Laureatem konkursu zostanie osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi.
12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy bloga Diceland oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
13.Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
14. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
15. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony fanpage’u bloga Diceland (po udzieleniu zgody).
16. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać adres do wysyłki nagrody.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
19. Nagrodę wysyła Organizator/Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.