Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniej­sza polityka prywatności i pli­ków cookies opi­su­je zasa­dy postę­po­wa­nia z dany­mi oso­bo­wy­mi oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii w ramach stro­ny inter­ne­to­wej https://www.dicelandblog.pl zgod­nie z regu­la­cja­mi o ochro­nie danych oso­bo­wych obo­wią­zu­ją­cy­mi od dnia 25.05.2018 roku (tzw. RODO).

Administratorem serwisu Dicelandblog.pl jest: Adrian Gieparda (kontakt@dicelandblog.pl).

Osoby współtworzące serwis : Marzena Uhl (marzena@dicelandblog.pl) i Piotr Struś (piotr@dicelandblog.pl).

§ 1

Podstawowe Pojęcia

Na potrze­by niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści, przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć:

 1. Admi­ni­stra­tor – Adrian Gieparda.
 2. Współtwórcy – Marzena Uhl i Piotr Struś.
 3. Stro­na – stro­na inter­ne­to­wa dostęp­na pod adre­sem https://www.dicelandblog.pl
 4. Użyt­kow­nik – każ­dy pod­miot, któ­ry korzy­sta ze stro­ny.

§ 2

Dane osobowe i prawa Użytkownika

 1. Użyt­kow­nik może prze­ka­zy­wać swo­je dane oso­bo­we Admi­ni­stra­to­ro­wi za pomo­cą for­mu­la­rzy dostęp­nych na Stro­nie za pomocą systemu komentarzy, formularza kontaktowego, zapisując się do systemu newslettera lub wysy­ła­jąc e-mail na jeden z wymienionych adresów: kontakt@dicelandblog.pl, piotr@dicelandblog.pl, marzena@dicelandblog.pl.
 2. W przy­pad­ku orga­ni­zo­wa­nia przez Admi­ni­stra­to­ra kon­kur­sów, do któ­rych nie­zbęd­ne będzie poda­nie danych oso­bo­wych, Admi­ni­stra­tor umie­ści w regu­la­mi­nie kon­kur­su wpis o koniecz­no­ści poda­nia dodat­ko­wych danych oso­bo­wych (imię, nazwi­sko, adres do wysył­ki) i wyra­że­nia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie.
 3. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka jest Admi­ni­stra­tor.
 4. Dane prze­ka­za­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi w ramach for­mu­la­rza doda­wa­nia komen­ta­rzy prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu pro­wa­dze­nia dys­ku­sji doty­czą­cej komen­to­wa­ne­go arty­ku­łu i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne w innych celach.
 5. Dane prze­ka­za­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi w ramach wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie są prze­twa­rza­ne jedy­nie w celu wyło­nie­nia zwy­cięz­cy i nie są prze­twa­rza­ne w innych celach, a po zakoń­cze­niu kon­kur­su usu­wa­ne w prze­cią­gu 30 dni.
 6. Admi­ni­stra­tor gwa­ran­tu­je pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych mu danych oso­bo­wych.
 7. Poda­nie danych jest zawsze dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do pod­ję­cia przez Użyt­kow­ni­ka akcji, do któ­rej prze­zna­czo­ny jest dany for­mu­larz lub któ­rych wyma­ga dany kon­kurs.
 8. Admi­ni­stra­tor nie udo­stęp­nia prze­ka­za­nych mu danych jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim, za wyjąt­kiem orga­ni­zo­wa­nych kon­kur­sów, w któ­rych bio­rą­cy udział wyra­ża­ją osob­ną zgo­dę na prze­twa­rza­nie i prze­ka­za­nie danych oso­bo­wych.
 9. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nie­upo­waż­nio­ne.
 10. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją nastę­pu­ją­ce upraw­nie­nia:
  • pra­wo do żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia,
  • pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia,
  • pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
  • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeże­li Użyt­kow­nik uprzed­nio taką zgo­dę wyra­ził,
  • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra.
 11. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze nami pod adresem kontakt@dicelandblog.pl.
 12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się z nami.

§ 3

Pliki cookies

 1. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies (cia­stecz­ka), czy­li nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być odczy­ty­wa­ne przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Admi­ni­stra­to­ra.
 2. Admi­ni­stra­tor prze­cho­wu­je pli­ki cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a następ­nie uzy­sku­je dostęp do infor­ma­cji w nich zawar­tych w celach sta­ty­stycz­nych oraz w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia Stro­ny.
 3. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 4. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.
 5. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
 6. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Jak zatem zarządzać ustawieniami cookies? To proste!

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

§ 4

Inne technologie

Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że sto­su­je nastę­pu­ją­ce tech­no­lo­gie śle­dzą­ce dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka w ramach Stro­ny:

 • Kod śle­dze­nia Google Ana­li­tycs – korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 • YouTube oraz Vimeo – wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.
 • Media Społecznościowe – zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+.
 • Newsletter – za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera, za pomocą którego otrzymasz od nas informacje o nowych artykułach na stronie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez dobrowolne zapisywanie się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera tutaj: https://subscribe.wordpress.com/.
 • System komentarzy – dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane w zakresie adresu e-mail, nicku, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane z bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu.
 • Kontakt e-mailowy – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
 • Formularz kontaktowy – twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności serwera Hekko znajduje się pod tym linkiem.